Polityka prywatności

Oglądaj w PDF

Co to jest polityka prywatności?

Polityka prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie naszych Klientów o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich danych osobowych. Wyjaśniamy w niej także zasady oraz cele pozyskiwania danych. Procesy te są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Swarzędz Home sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-869), ul. Wszystkich Świętych 4A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000494188, NIP 7773235967

Dane kontaktowe

Jako Administrator Państwa danych nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych. W wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem prosimy kontaktować się z nami na podany wyżej adres naszej siedziby lub adres e’mail: info@swarzedzhome.pl

Jakie dane zbieramy

1. Dane przekazywane bezpośrednio przez Ciebie:
a) gdy korzystasz z naszej strony B2B:
– logujesz się na naszej stronie B2B zbieramy wyłącznie podaną przez Ciebie nazwę użytkownika lub adres poczty elektronicznej,
– gdy rejestrujesz swoje konto na stronie B2B zbieramy podane przez Ciebie imię i nazwisko, kraj, informację o rodzaju aktywności zawodowej, którą reprezentujesz, adres e’mail i numer telefonu.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla możliwości korzystania z informacji usług podawanych na stronie B2B.
W trakcie rejestracji konta na stronie B2B możesz podać nam dobrowolnie dodatkowe dane takie jak nazwa Twojej firmy. Ich niepodanie nie wpłynie na możliwość korzystania z tej strony;

b) gdy korzystasz z naszego Sklepu internetowego:
– składając zamówienie bez rejestracji konta: imię i nazwisko, nazwę firmy, Twój adres zamieszkania lub firmowy, adres miejsca dostawy, dane odbiorcy, adres e’mail i numer telefonu, a dla firm także NIP
– rejestrując Konto Klienta na stronie naszego Sklepu internetowego: imię i nazwisko, nazwę firmy, Twój adres zamieszkania lub firmowy, adres miejsca dostawy, dane odbiorcy, adres e’mail i numer telefonu, a dla firm także NIP
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla możliwości korzystania z usług naszego Sklepu internetowego. Brak tych danych uniemożliwia nabywanie naszych towarów;

c) gdy komunikujesz się za pośrednictwem telefonu zbieramy dane, które nam zdecydujesz się nam przekazać podczas rozmowy, gdy jest to niezbędne dla realizacji celu, którego rozmowa dotyczy, np. udzielenia odpowiedzi na zadane pytania,
d) gdy komunikujesz się z nami za pośrednictwem naszej poczty elektronicznej zbieramy dane, które nam zdecydujesz się nam w czasie kontaktu, jeśli uznamy, że dane te są nam zbędne usuniemy je,
e) gdy udostępniasz nam dane, z których korzystamy wyłącznie na podstawie Twojej zgody w zakresie tej zgody:
– na przesyłanie newslettera: adres e’mail
– na przesyłanie informacji handlowych droga elektroniczną: imię i nazwisko, adres zamieszkania numer Pesel lub NIP, adres e’mail oraz numer telefonu
2. Dane , które gromadzimy automatycznie ( ciasteczka ) :
adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, identyfikator urządzenia, informacje dotyczące przeglądania stron, rodzaj przeglądarki, informacje o systemie operacyjnym oraz dostawcy usług internetowych, znaczniki czasowe.
3. Dane przekazywane przez innych użytkowników naszych serwisów w zakresie w jakim prowadzą z nami korespondencję dotyczącą naszych usług, transakcji, naszej firmy, oferowanych przez nas towarów (np. dane potwierdzenia wysyłki)
4. Dane pozyskiwane z ogólnodostępnych źródeł takich jak np. Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej.

Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa.
Podane prze Ciebie dane przetwarzamy w celu:
1) zawarcia i realizacji umów, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i umowy sprzedaży naszych towarów, w tym wydania lub dostarczenia nabytych towarów, realizacji płatności, wystawiania i przechowywanie faktur, obsługi ewentualnych reklamacji, dochodzenia zaległych płatności wynikających z umowy w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
2) prowadzenia działań promocyjno – marketingowych podejmowanych przez Swarzędz Home oraz przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych – w przypadku wrażenia zgód, w razie ich nieudzielenia Państwa dane nie będą przetwarzane w tych celach,
3) udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania Państwa danych są:
1) uzasadniony prawnie interes Swarzędz Home, którym jest zawarcie umowy i konieczność jej wykonania, realizacja płatności, a także obsługa reklamacji (art. 6 ust. 1 lit.b RODO) czy ustalenia czy dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
2) konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Swarzędz Home w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, takich jak gromadzenie dokumentacji księgowo- podatkowej Swarzędz Home (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
3) udzielona przez Państwa zgoda w zakresie działań marketingowych i przesyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu podstawy prawnej przetwarzania danych i upływa:
1) w zakresie danych zawartych w dokumentacji rachunkowo – księgowej (w szczególności faktury) takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie NIP lub Pesel – przez pięć lat od końca roku podatkowego, w którym upływa termin płatności podatku Swarzędz Home powstały w związku z zawartą umową (wystawioną Państwu fakturą) – nie dłużej niż przez 6 lat;
2) w zakresie danych koniecznych do zawarcia i realizacji umowy takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, numer telefonu komórkowego, adres e’mail – przez okres niezbędny do wywiązania się przez Swarzędz Home z zawartej umowy i upływu okresu przedawnienia Państwa roszczeń wynikających z tej umowy, jednak nie dłużej niż rok przez rok po upływie terminu przedawnienia roszczeń – tj. maksymalnie 11 lat od chwili zrealizowania umowy przez Swarzędz Home,
3) w zakresie danych podanych dobrowolnie w celach marketingowych, i przesyłania informacji handlowych, czy korzystania z newslettera, takich jak adres e’mail czy telefon komórkowy – do chwili odwołania przez Państwa udzielonych zgód oraz upływu okresu przedawnienia Państwa roszczeń wynikających z korzystania przez Swarzędz Home z tych zgód, jednak nie dłużej niż rok przez rok po upływie terminu przedawnienia tych roszczeń – tj. maksymalnie 11 lat od chwili odwołania zgód.

Odbiorcy danych

Dane osobowe przekazywane będą następującym podmiotom:
1) naszym dostawcom takim jak: dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi księgowe, podmiotom świadczącym usługi montażu, wniesienia i transportu, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,
2) firmom, z którymi współpracujemy w celu świadczenia dla nas usług marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych, w przypadku wyrażenia przez Klienta w tym zakresie osobnych zgód,
3) firmom windykacyjnym lub kancelariom prawnym, którym zlecimy prowadzenie postępowań,
4) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Prawa związane przetwarzaniem danych osobowych

1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia niekompletnych danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, jeżeli Państwa dane są przetwarzane na potrzeby marketingowe bezpośredniego,
c) przeniesienia danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się w celu zawarcia i wykonania umowy,
d) w przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2. Jeżeli Państwa dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Klient korzysta z usług, obowiązuje do jej odwołania.

3. W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy (z wyjątkiem danych dotyczących adresu e’mail i numeru telefonu komórkowego) – podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jej zawarcia i wykonywania. Brak tych informacji uniemożliwia zawarcie umowy. Korzystanie z takich danych jak adres email czy numer telefonu jest także dobrowolne i uzasadnione sprawną realizacją umowy. Ich brak znacznie wydłuży czas i podniesie koszty realizacji umowy, z uwagi na konieczność komunikowania się w formie pisemnej za pośrednictwem poczty.